1. Algemeen

Vzw GROENE HALVE MARATHON hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

 In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vzw GROENE HALVE MARATHON houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen

Als Vzw GROENE HALVE MARATHON zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vzw GROENE HALVE MARATHON  privicay@groenehalvemarathon.be

2. Waaron verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Vzw GROENE HALVE MARATHON verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: 

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Vzw GROENE HALVE MARATHON
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
3. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : voornaam, achternaam, woonplaats, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum
4. Wie verwerkt de gegevens

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 • Bestuursleden van de vereniging
5. Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

6. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Bewaartermijn

Vzw GROENE HALVE MARATHON bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Vzw GROENE HALVE MARATHON verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar.

8. beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
9. Je rechten omtrent gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

 Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):


Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Wijzigingen privacyverklaring

zw GROENE HALVE MARATHON kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op13 mei 2018

mail

facebook

instagram

Groene Halve Marathon © {{2023}}. All rights reserved.  Privacy policy

Ondernemingsnummer. BE 0828.383.562.Oprichting. 20-07-2010. RPR:Antwerpen afd Hasselt.